آشنایی با فنگ شویی

اگر بخواهیم فنگ شویی را به لغت ترجمه کنیم به معنی باد و آب است و به این معناست که از حرکت باد و آب و به کار بردن صحیح عناصر مادی انرژی خوبی در محیط زندگی ما جریان پیدا می کند . هنگامی که انسان و محیط پیرامون او با هم هماهنگ باشند، نتیجه اش، زندگی خوب و موفقیت برای ماست . هدف فنگ شویی هم رسیدن به همین موفقیت است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish